1. Algemeen

1. In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Abonnee: Diegene die DailyCarwash een abonnementsovereenkomst heeft gesloten. 

Abonnement: De overeenkomst tussen DailyCarwash en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Wasstraat: Een door DailyCarwash geëxploiteerde wasstraat in Nederland.


1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en DailyCarwash.

1.3 DailyCarwash behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. DailyCarwash stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. DailyCarwash mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee DailyCarwash van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals gesteld in artikel 4.2, 5.4 en 7.8.


2. Inhoud Abonnement DailyCarwash

2.1 Het Abonnement is voertuig gebonden en niet overdraagbaar.  Na aanmelding wordt het merk en kentekennummer van de auto van de abonnee in een database opgenomen. Op basis van kentekenherkenning kan er van de carwash gebruik gemaakt worden (conform artikel 5).

2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement. Hieronder valt een “fair use policy” wat inhoudt dat er maximaal acht (8) keer per maand gewassen kan worden.

2.3 Het Abonnement  geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op wassen van het voertuig op alle vestigingen van DailyCarwash met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

2.4 DailyCarwash behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 4.3.


3. Duur van het Abonnement

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor de minimale periode van één kalendermaand, behoudens het bepaalde in
artikel 4.3 t/m 4.5.

3.2 Na bovenstaande periode kan het Abonnement worden opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2.

3.3 Indien een Abonnement is opgezegd conform artikel 4.1 / 4.2 en de voormalig Abonnee wil binnen een termijn van één jaar na het einde van het Abonnement een nieuw Abonnement afsluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal drie kalendermaanden.


4. Opzeggen abonnement

4.1 Een Abonnement kan worden opgezegd met de opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging kan uitsluitend per e-mail geschieden, tegen het einde van de kalendermaand. Bijvoorbeeld: Opzeggen op 15 april betekent einde abonnement per 31 mei.

4.2 Opzeggen kan door een e-mail te sturen aan algemeen@dailycarwash.nl.

Enkel opzeggingen met volledige gegevens (naam, adres, woonplaats en kenteken van de auto) worden in behandeling genomen. Binnen een week ontvangt de Abonnee een bevestiging van de opzegging per e-mail.

4.3 DailyCarwash behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee:

DailyCarwash onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt met het gebruik van het kenteken van het voertuig, niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7.

4.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

4.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt DailyCarwash zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.


5. Gebruik van de carwash op basis van kentekenherkening

5.1 De Abonnee heeft het recht de auto te wassen waarvan het merk en het kenteken zijn geregistreerd in de database.

5.2 De Abonnee kan zijn auto wassen bij elke DailyCarwash.

5.3 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor  een goede staat van de kentekenplaten van de aangemelde auto.

5.4 Wijzigingen van kentekens dienen door de Abonnee zelf te worden doorgegeven aan DailyCarwash door een e-mail te sturen aan algemeen@dailycarwash.nl, gelijk aan punt 4.2.


6. Prijzen

6.1 DailyCarwash behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. DailyCarwash stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte.

6.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

6.4 Restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.


7. Betaling

7.1 Het abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt, met uitzondering van de eerste  termijn, maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. De eerste termijn dient direct on line te worden betaald. Afname van het abonnement geschiedt altijd voor een gehele kalendermaand.

7.2 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee DailyCarwash, dan wel een door DailyCarwash aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld. 

7.3 De incasso van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vindt plaats op de 24e van elke maand of op de eerstvolgende werkdag na de 24e. 

7.4 Betalingen geschieden alleen online.

7.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt DailyCarwash zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het kenteken van de aangemelde auto uit de database te verwijderen. Het DailyCarwash abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld over heeft gemaakt op de bankrekening van DailyCarwash. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat zijn auto en kenteken uit de database is verwijderd. 

7.6 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal DailyCarwash de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op Abonnee. Tevens zal DailyCarwash de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die DailyCarwash redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee. 

7.7 De Abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling.

7.8 Wijziging van het bankrekeningnummer en/of te naam stelling dienen aangegeven te worden door een e-mail te sturen aan algemeen@dailycarwash.nl gelijks als punt 4.2. 


8. Klantenservice

8.1 Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het Abonnement, het opzeggen van een Abonnement, verzoeken om persoonsgegevens in te zien/te wijzigen of vragen met betrekking tot betalingen,  kan men terecht bij de Afdeling Abonnementen. Deze is bereikbaar via e-mailadres algemeen@dailycarwash.nl of via telefoonnummer: 088 050 1950  (bereikbaar op ma t/m vr van 09.00 – 17.00uur, feestdagen gesloten).

8.2 De Abonnee houdt DailyCarwash onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, kenteken van de auto dan wel het rekeningnummer.

8.3 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt DailyCarwash zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. DailyCarwash zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.


9. Inschakelen derden

9.1 DailyCarwash heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

9.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DailyCarwash.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Elk voertuig wordt voorafgaand aan het wasproces volledig gescand door digitale cameratechniek om vooraf vast te stellen of er al schades aan het voertuig zijn. 

10.2 De wasinstallatie wordt volledig onderhouden volgens de door de fabrikant vastgestelde eisen. 

10.3 Gebruikers zullen zichzelf goed op de hoogte moeten stellen over het gebruik van de wasstraat en alle instructies ter plaatse (via schermen/ borden of mondeling via de intercom) onverwijld moeten opvolgen voor een veilig gebruik van de wasstraat. 

10.4 Het gebruik van de wasstraat  geschiedt geheel op eigen risico. DailyCarwash is niet aansprakelijk voor geleden schade aan personen of voertuigen.


11. Overige bepalingen en toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen DailyCarwash en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.